Przbudowa i wyposażenie IV i V piętra budynku dydaktycznego
Uniwersytetu Łódzkiego w segmencie B dla potrzeb dydaktycznych
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Opis projektu

Projekt dotyczy przebudowy IV i V piętra budynku dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego należącego do Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Wydział BiOŚ) zlokalizowanego przy ulicy Banacha 12 w Łodzi. Beneficjentem bezpośrednim niniejszego Projektu jest Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach projektu zaplanowano prace budowlane a także zakup wyposażenia, aparatury naukowo-badawczej oraz zastosowanie infrastruktury ICT dla przebudowywanego obiektu. W wyniku realizacji projektu podniesie się jakość dydaktyki oraz standard infrastruktury będącej w zarządzaniu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a zakupiony sprzęt pozwoli na zastosowanie ICT w praktyce oraz istotnie przyczyni się do rozwoju infrastruktury informatycznej Uczelni.Wartość projektu

26 125 916 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej

22 075 283 PLN

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, który jest objęty projektem, prowadzi następujące kierunki priorytetowe (wpierane w ramach niniejszego projektu) na I i II stopniu nauczania: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, mikrobiologia oraz na II stopniu nowopowstały kierunek genetyka.

Biologia

Nauka o życiu jest nauką interdyscyplinarną zajmującą się różnymi poziomami organizacji życia począwszy od poziomu molekularnego i komórkowego poprzez układy tkankowe i całych organizmów, a skończywszy na poziomach ponadorganizmalnych (populacjach, ekosystemach), którymi zajmuje się ekologia. Biologia to wielce różnorodne dyscypliny i specjalności mniej lub bardziej ze sobą powiązane, w różnym stopniu rozwinięte, które mają większe lub mniejsze zastosowanie w naszym codziennym życiu. Zatem są to dyscypliny, które zajmują się badaniem i opisywaniem nie tylko określonych grup, typów organizmów żywych (zoologia, botanika), ale przede wszystkim także ich budową zewnętrzną i wewnętrzną (anatomia i morfologia), funkcjami życiowymi (fizjologia), budową i przemianami na poziomie komórkowym (cytologia) i molekularnym (biochemia, biofizyka). W biologii wyróżniamy ponadto subdyscypliny bezpośrednio związane z wybraną grupą organizmów, (entomologia-owady, malakologia-mięczaki, teriologia-ssaki, ichtiologia-ryby, antropologia-człowiek itd.) Są wyodrębnione specjalności biologii zajmujące się bardziej zróżnicowanymi grupami np. parazytologia-pasożyty, czy mikrobiologia-drobnoustroje, Ponadto, jak wspomniano, w biologii wykształciły się specjalności zajmujące się badaniem poziomów komórkowych i poziomów molekularnych organizmów za pomocą metod eksperymentalnych, których celem jest analiza struktur, procesów, zjawisk zachodzących w komórkach i całych organizmów w ciągu życia, niezależnie od wielkości czy złożoności badanej struktury (biologia molekularna, biochemia, biofizyka, cytochemia). Dyscypliną biologii zajmującą się zjawiskami związanymi z procesami rozmnażania i dziedziczenia jest genetyka.

Genetyka

Genetyka to nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów żywych. W związku z odwiecznym dążeniem człowieka do ułatwiania sobie życia, genetyka, ale też młoda inżynieria genetyczna znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach życia, poczynając od medycyny, a kończąc na rolnictwie.

Mikrobiologia

Mikrobiologia jest dyscypliną biologii - w szerszym znaczeniu zajmuje się badaniem drobnoustrojów (w tym znaczeniu obejmuje bakteriologię, wirusologię, protozoologię i mikologię).

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że GENTYKA oraz MIKROBIOLOGIA są kierunkami jednoznacznie wywodzącymi się z biologii, kierunku uznanego za priorytetowy w ramach POIiŚ.

Studia na kierunku genetyka, oferowane przez Uniwersytet Łódzki, będą jedynymi tego typu w Polsce. Dotychczas na Uniwersytecie Łódzkim kształcenie w zakresie genetyki odbywało się w ramach specjalności na kierunku biologia. Na innych uczelniach jest podobnie, kształcenie to ma miejsce w ramach specjalności np. genetyka ewolucyjna (Uniwersytet Gdański), genetyka i biologia rozrodu (Uniwersytet Jagielloński) czy genetyka i biologia eksperymentalna (Uniwersytet Wrocławski).

Studia drugiego stopnia na kierunku genetyka oferowane przez Uniwersytet Łódzki pozwolą na uzyskanie przez studentów rzetelnej wiedzy ogólnej i szczegółowej w zakresie cytogenetyki i genetyki molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin. Ponadto, duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwoli na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie wiedzy na temat identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska.

Absolwenci kierunku genetyka należeć będą do elitarnej, nie tylko w Polsce, grupy specjalistów o szerokich horyzontach intelektualnych, otwartych na nowe idee. Jako kierunek unikatowy w skali Polski i priorytetowy, genetyka z całą pewnością cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem abiturientów i sprosta współczesnym oczekiwaniom społecznym, a wykreowany profil absolwenta tego kierunku z pewnością spełni oczekiwania rynku pracy.